BANNER

980 x 260 px

เริ่มคืนนี้! อุบลราชธานี งดออกนอกเคหสถาน 23.00 น. - 04.00 น. คุมเข้มโควิด


วันนี้ 8 ม.ค. 65 ประกาศจากทางจังหวัดอุบลราชธานี ระบุว่า "เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของจังหวัดอุบลราชธานี มีการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาด อาศัยอำนาจตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยขอความคิดเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เมื่อวันที่ 7 ม.ค.65 จึงยกเลิกประกาศจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องขอความร่วมมืองดออกเคหสถานลงวันที่ 30 เมษายน 2564 และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี งดหรือหลีกเลี่ยงการออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น


เว้นแต่เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ แก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง วัสดุสิ่งพิมพ์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องจักรก่อสร้าง การไปรษณีย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ กู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล รถขนส่งเงินของธนาคารสถาบันการเงิน การประกอบอาชีพ เป็นปกติพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ผู้เดินทางโดยอากาศยานหรือรถโดยสารสาธารณะเมื่อเดินทางถึงแล้ว ให้กลับที่พักทันที หรือ ผู้มีเหตุจำเป็นอื่นอันหลีกเลี่ยงไม่ได้


ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น"

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px