BANNER

980 x 260 px

เชียงใหม่วิกฤต! โควิดระบาดหนัก เตียงผู้ป่วยสีแดงเต็ม สีเหลืองเหลือแค่ 3%ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยแพร่สารจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีเนื้อหาระบุว่า


​"ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ในจังหวัดเชียงใหม่มีความรุนแรงมากขึ้น พบว่ามีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นวันละ 300 ราย ถึง 400 ราย และพบ Cluster ใหม่ทุกวัน ทั้งนี้ ตามสถิติทางการแพทย์ ผู้ป่วยที่พบใหม่จะมีประมาณร้อยละ 20 ของผู้ป่วยทั้งหมดจะมีอาการปานกลางถึงอาการรุนแรง โดยในส่วนนี้มีผู้ป่วยจำนวนหนึ่ง (ร้อยละ 5) ต้องได้รับการรักษาในหอผู้ป่วยหนัก ICU

แม้ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ทำระบบ Community Isolation รวมถึงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เริ่มทำระบบ Home Isolation แต่ระบบสาธารณสุขของจังหวัดเชียงใหม่ มีเพียง 2 โรงพยาบาลที่สามารถรับผู้ป่วยหนักสีแดง คือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลนครพิงค์ จากสถานการณ์ในช่วงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นจำนวนมากกว่า 6,000 ราย ทำให้มีผู้ป่วยหนักใน ICU ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ทั้ง ICU ตึกนิมมานเหมินทร์ ตึก ICU โรงพยาบาลประสาท และ Cohort Ward โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบเต็มศักยภาพ


​บุคลากรทางการแพทย์ในจังหวัดเชียงใหม่ทุกท่าน รวมถึงบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในขณะนี้เป็นอย่างยิ่งและกำลังทำงานกันอย่างเต็มศักยภาพ แต่ขณะนี้จากข้อมูลทางการแพทย์ การลดจำนวนผู้ป่วยใหม่เป็นสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งและรีบด่วน ขอให้ประชาชนชาวเชียงใหม่ทราบข้อมูล และตระหนักถึงสภาวะของโรค Covid-19 ในเชียงใหม่ว่า การระบาดของโรค Covid-19 ขณะนี้มีความรุนแรงระดับสูง และการแพร่กระจายการติดเชื้อส่วนใหญ่ เกิดในผู้ที่ไม่มีอาการ และเกิดในครอบครัวและชุมชนเป็นหลัก


ดังนั้น การปฏิบัติตัวต่างๆ ที่ทางหน่วยงานสาธารณสุขของประเทศได้แนะนำ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะช่วงนี้ และในเดือนพฤศจิกายน 2564 ที่จะมีการเปิดรับการท่องเที่ยว ข้อมูลทางการแพทย์ที่สำคัญคือ ผู้ที่ได้รับวัคซีนจะมีอัตราการติดเชื้อ และหากติดเชื้อแล้วจะมีความรุนแรงน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนอย่างมากแต่ขณะนี้อัตราการฉีดวัคซีนของเชียงใหม่มีเพียงร้อยละ 60 เท่านั้น

คณะแพทยศาสตร์