BANNER

980 x 260 px

วิธีตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาผู้ประกันตน ม33.และลงทะเบียนมาตรา40 เพื่อรับเงินเยียวยา

สำนักงานประกันสังคมได้เปิดเว็บไซต์ ให้ตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยา แรงงานในพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐน นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ซึ่งต้องอยู่ในกลุ่มสาขา9 สาขาดังนี้ 1. กลุ่มแรงงานก่อสร้าง2. กลุ่มพักงานที่พักแรมและบริการด้านอาหาร3.กลุ่มศิลปะ บันเทิงและนันทนาการ 4. ผู้ให้บริการด้านอื่น ๆ และกิจกรรมทางวิชาการ 5.กลุ่มการขายส่ง – ปลีก ซ่อมยานยนต์

6. กลุ่มการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า7.กลุ่มกิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน 8.กลุ่มกิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และ9.กลุ่มข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร โดยตรวจสอบสิทธิรับเงินเยียวยาได้ตามลิงก์นี้

https://www.sso.go.th/eform/covid-compensate/checkEmployeeCompensation.jsp