BANNER

980 x 260 px

มาแรงแซงโค้ง! ผลโพล มสธ. "จุรินทร์" นำโด่ง คนกรุงฯ อยากให้เป็นนายกฯ คนต่อไป


ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เปิดเผยผลสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับ “ประชาชนในกรุงเทพมหานครต้องการผู้นําที่มีคุณลักษณะแบบใดเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปและคุณลักษณะพรรคการเมืองแบบใดที่ผู้นําสังกัดหรือได้รับการเสนอชื่อเพื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป” ดําเนินการสํารวจ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 12,350 คน เป็นชาย 6,820 คน (55.22%) หญิง 5,530 คน (44.78%)


ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจครั้งนี้ ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนในกรุงเทพมหานครประเมินคุณลักษณะความเป็นผู้นําของผู้ที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ได้แก่


อันดับที่ 1 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ผู้นําจากพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้ที่ประชาชนในกรุงเทพมหานครประเมินว่า เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป โดยมีคะแนนโดยภาพรวมสูงสุด (54.24%)


อันดับที่ 2 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (52.99%)


อันดับที่3 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (38.12%) ตามลําดับ

ส่วนนางสาวแพทองธาร ชินวัตร มีคะแนนน้อยที่สุด (8.87%)

ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px