BANNER

980 x 260 px

คปภ. มีมติสั่ง “เอเชียประกันภัย” หยุดรับประกันชั่วคราว “หนี้สินเกินทรัพย์สิน”
บอร์ด คปภ.เห็นชอบให้นายทะเบียนสั่ง “เอเชียประกันภัย” หยุดรับประกันภัยชั่วคราว-ห้ามรับงานใหม่ ตั้งแต่ 23 ก.ย.นี้เป็นต้นไป หลัง “มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน-สภาพคล่องไม่เพียงพอการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน-เงินกองทุนต่ำกว่ากฎหมาย” เร่งให้เพิ่มทุนแก้ไขฐานะการเงินให้เพียงพอและเงินกองทุนภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับคำสั่ง


วันที่ 23 กันยายน 2564 ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (บอร์ด คปภ.) เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เป็นต้นไป


ทั้งนี้ จากปรากฏพฤติการณ์และหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) มีฐานะการเงินไม่มั่นคง โดยมีประมาณการหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน มีสภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และปรากฏว่าอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนอาจจะต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด