BANNER

980 x 260 px

กลุ่ม "นักเรียนเลว" ใส่โซ่ตรวนล่ามตัวเอง เดินรณรงค์กฎหมายสิทธิมนุษยชนของผู้เรียนวันนี้ 29 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. กลุ่มนักเรียนเลวทำกิจกรรมเดินขบวนของนักเรียนที่ถูกล่ามโซ่ซึ่งสลักคำว่า “อำนาจนิยม” ไว้ที่ มือ เท้า คอ คนละจุด แล้วต่อแถวเรียงกัน เพื่อแสดงออกถึงอำนาจนิยมในสถานศึกษาที่ล่ามเด็กไว้ด้วย กฎระเบียบต่างๆ ราวกับนักโทษ โดยกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงที่หนึ่งเป็นการเดินขบวนในบริเวณกระทรวงศึกษาธิการ เวลา 12:00 – 13:00 น. และในช่วงที่สองจะเป็นกิจกรรมเดินขบวนในบริเวณสยามเวลา 16:00 – 17:00 น. (หัวมุมถนนพญาไทไปจนถึงหัวมุมถนนอังรีดูนังค์)


สำหรับเหตุผล ในการร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ ระบุไว้ว่า โดยที่สถานศึกษาควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยแห่งหนึ่ง กลับเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากบุคลากรในสถานศึกษามากมาย ทั้งระดับเล็กน้อยไปจนถึงระดับร้ายแรง ซึ่งไม่ควรเกิดขึ้นต่อตัวผู้เรียนแม้แต่คนเดียว ถึงแม้จะมีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กอยู่แล้วก็ตาม แต่เนื้อหาและวัตถุประสงค์ก็มิได้มีเจตนาจะครอบคลุมไปถึงผู้เรียนภายในสถานศึกษา


ประกอบกับที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แต่เนื้อหาด้านสิทธิมนุษยชนของผู้เรียนยังไม่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายประเทศไทย จึงต้องมีบทบัญญัติที่ให้การประกันสิทธิมนุษยชนของผู้เรียนไว้โดยเฉพาะ เพื่อให้ไม่เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนภายในสถานศึกษาขึ้นอีก ซึ่งจะเป็นการยกระดับการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยให้เทียบเท่าสากล จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ดู 0 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px