BANNER

980 x 260 px

กลาโหม สั่งปลด "นาวาเอก" เซ่นปมคลิปทหารเมากร่าง อ้างเป็นเพื่อนโจ๊ก ชี้ ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง


วันนี้ 7 มกราคม 2565 เมื่อเวลา 15.30 น. ที่ผ่านมา รายงานข่าวเปิดเผยว่า จากกรณีคลิปเหตุการณ์ชายซึ่งอ้างตนว่าเป็นข้าราชการสังกัดกองทัพเรือ มีลักษณะอาการมึนเมา และพูดจาข่มขู่เจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในอำเภอสัตหีบ โดยล่าสุด ได้มีคำสั่งกระทรวงกลาโหมที่ 14/2565 เรื่องให้ปลดนายทหารออกจากราชการ อาศัยอำนาจตามข้อบังคับกลาโหมว่าด้วยการบรรจุ ปลด ย้าย เลื่อนและลดตำแหน่งข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2502 หมวด 1 ข้อ 4 (2) และข้อบังคับทหาร ที่ 11/1653 ลง 14 พ.ย.82 ว่าด้วยการแบ่งประเภทนายทหารสัญญาบัตร มาตรา 4 ข้อ 2 และข้อ 12 กับคำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 281/60 ลง 27พ.ค.60


โดยมอบอำนาจให้ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ทำการแทนและสั่งการในนามของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผนวก ก ข้อ 1.43 ฉะนั้น จึงให้ปลด “น.อ.อลงกรณ์ ปลอดดี” ร.น.(พรรค นว.) ประจำ ฐท.สส. ออกจากราชการ เป็นนายทหารกองหนุน ไม่มีเบี้ยหวัด บำเหน็จบำนาญ สังกัด กพ.ทร. “เนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง”


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565 รับคำสั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามโดย พล.อ.วรเกียรติ รัตนานนท์ ปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งคำสั่งดังกล่าวจะได้ส่งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

BANNER

980 x 260 px