Newspaper

ABOUT

คุยนอกกรอบ

Press Conference Microphones

เกี่ยวกับเรา

NEWS INDIES คุยนอกกรอบ

“News Indie คุยนอกกรอบ” กลุ่มคนข่าวอยากทำข่าวนอกกรอบ ชวนคุณมาตั้งคำถามแล้วมองต่างมุม ต่างคนต่างประสบการณ์ คุยกันนอกกรอบจนได้คำตอบที่อาจมีหลายทาง

มามามา ... มาคุยกันเลย